Privacy Verklaring Boeren Werving en Selectie Bureau

In deze privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen, op welke manier de gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Boeren Werving en Selectie Bureau, verder Bureau Boeren, gevestigd te Utrecht, Prof. L. Fuchslaan 8, 3571 HC Utrecht, KvK 58044639

Bureau Boeren is een executive search bureau en bemiddeld tussen kandidaten en organisaties op senior management en directieniveau. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk in de volgende sectoren actief; innovatieve productie, consumer goods & services, familiebedrijven, retail en private equity. Binnen deze sectoren vullen we in opdracht van onze opdrachtgevers posities in op het gebied van commercie, finance, general management, operations, supply chain en business support.

Persoonsgegevens

Bureau Boeren verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat we verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegeven omgaan.

De persoonsgegevens die we van u ontvangen zullen voornamelijk bestaan uit uw NAW-gegevens, uw contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, en de persoonsgegevens die u ons verstrekt middels uw cv. Daarnaast kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken die we middels uw LinkedIn pagina kunnen inzien. Dat blijft echter beperkt tot de informatie die door u op de desbetreffende openbare LinkedIn pagina is geplaatst.

Doeleinden

Het verzamelen en verweken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten ten aanzien van u en onze opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk onze diensten aan u als (mogelijke) kandidaat en onze opdrachtgever aan te kunnen bieden. Indien en voor zover noodzakelijk zullen we uw (schriftelijke) toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Delen met derden

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met een opdrachtgever. Dit gebeurt echter pas na zorgvuldige screening door ons en bespreking hiervan met zowel u en de desbetreffende opdrachtgever. Indien wij u aan onze opdrachtgever wensen voor te dragen, zullen uw persoonsgegevens met uw (schriftelijke) goedvinden met de desbetreffende opdrachtgever worden gedeeld.

Beveiligen en bewaren

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in ons CRM systeem dat op een beveiligde geïsoleerde mainframe staat. Uw persoonsgegevens zijn daarmee goed beschermd. Samen met onze specialist nemen we de passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk tien (10) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zal Bureau Boeren u vragen of we uw persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van tien (10) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval dat u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door Bureau Boeren worden bewaard, dan zullen we trachten uw persoonsgegevens binnen 24 uur te verwijderen.

Uw rechten

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die Bureau Boeren verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer,

  • U van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
  • Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@bureauboeren.nl . Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn we aan uw verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u stichtelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@bureauboeren.nl Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u en kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Boeren, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u ten alle tijden het rcht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Bureau Boeren met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Bureau Boeren, dan zullen we eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen we dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen we ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen.

Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

  • Het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
  • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
  • De door Bureau Boeren te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 030-2717253 of via e-mail: info@bureauboeren.nl